შვილად აყვანის ინსტიტუტის ისტორიული მიმოხილვა ძველ რომში და მისი სამართლებრივი რეგულირება ძველ ქართულ სამართალში Historian Review of Adoption Institute in Ancient Rome and Its Legal Regulation in Georgian Law

Ketevan Kukhianidze ქეთევან კუხიანიძე

Abstract


რეზიუმე არა აქვს

Full Text:

PDF

References


ბექაია მ. 1980. ოჯახის განვითარების სოციალური პრობლემები. თბილისი: ”მეცნიერება”.

მელიქიშვილი დ. 1983. შვილად აყვანის ზოგიერთი სამართლებრივი პრობლემა. საბჭოთა სამართალი (3)

სურგულაძე ნ. 2000. რომის სამართლის ძეგლები იუსტინიანეს დიგესტები, თბილისი: მერიდიანი.

მეტრეველი ვ. 2009. რომის სამართალი (საფუძვლები), თბილისი: მერიდიანი.

ნადარეიშვილი გ. 1996. ძველი ქართული საოჯახო სამართალი. თბილისი: სამთავისი.

ნადიბაიძე ლ. 1998. შვილად აყვანის სამართლებრივი პრობლემები, საკანდიდატო დისერტაცია. თბილისი: თსუ.

საქართველოს სსრ საქორწინო, საოჯახო და სამეურვეო კანონთა კოდექსი -1955წ. 1აპრილის მდგომარეობით, თბილისი: სახელგამი.

შენგელია რ., შენგელია ე. 2009. საოჯახო სამართალი (თეორია და პრაქტიკა) თბილისი: მერიდიანი.

ჩიკვაშვილი შ. 2004. საოჯახო სამართალი, თბილისი: მერიდიანი.

ჯავახიშვილი ივ. 1984. თორმეტ ტომად, ტომი VII, ქართული სამართლის ჰისტორია. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტი.

ჯავახიშვილი ივ. 1926. ქართული სიგელთა-მცოდნეობა ანუ დიპლომატიკა. ტფილისი: ტფილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

ჯორბენაძე ს. 1957. საბჭოთა საოჯახო სამართალი, თბილისი: სტალინის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტი.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.