საქართველოს სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში არსებული პირობების შესაბამისობა ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის მესამე მუხლთან

სალომე ადეიშვილი

Abstract


რეზიუმე არა აქვს

Full Text:

PDF

References


საქართველოს კონსტიტუცია. 1995.

Mowbray A. 2004. The Development of Positive Obligations under the ECHR by the European Court of Human Rights.

ბოხაშვილი ბ. 2009. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-2 და მე-3 მუხლებით გათვალისწინებული პოზიტიური ვალდებულებები _ პრეცედენტული სამართლით დადგენილი უახლესი სტანდარტები. ადამიანის უფლებათა დაცვის თანამედროვე გამოწვევები. კორკელია კ. (რედ). თბილისი.

წამების საწინააღმდეგო ევროპული კომიტეტის მე-3 ზოგადი კომენტარი.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.